ALGEMENE VOORWAARDEN MCM

Algemene Voorwaarden voor de verkoop en levering van uitgangsmateriaal van sierteeltproducten, opgesteld door de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nr. 886.

Art. 1. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door verkoper gedane aanbiedingen, alsmede alle door
de verkoper aanvaarde opdrachten en gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan.
Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in
de plaats treden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.
2. Een overeenkomst, welke door bemiddeling van een vertegenwoordiger of andere tussenpersoon met koper is
aangegaan, bindt de verkoper zodra deze door hem schriftelijk is bevestigd.
Heeft de koper echter 14 dagen na de opdracht nog geen schriftelijke bevestiging of bericht anderszins van verkoper
ontvangen, dan wordt de verkoper geacht vanaf dat moment te zijn gebonden.
3. Onder 'verkoper' wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het leveren van
uitgangsmateriaal van sierteeltproducten, het verlenen van diensten en sluiten van transacties met betrekking tot
bovengenoemd materiaal, alles in de ruimste zin, waaronder de inkoop en verkoop van producten, het verhuren en/of
verkopen van in eigen onderneming gekweekte producten, het vermenigvuldigen van bloemen of planten.
Onder 'koper' wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken
van de diensten van de verkoper, alsmede iedere koper, huurder en in algemene zin een ieder met wie de verkoper
enige overeenkomst aangaat met betrekking tot uitgangsmateriaal van sierteeltproducten.

Art. 2. Offertes en prijzen

1. Offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de koper aanvaard, heeft de verkoper het recht het
aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de koper's aanvaarding te herroepen.
2. De prijzen zijn exclusief BTW en overeengekomen kosten, waarin begrepen: kosten van emballage, kosten van
kwaliteitscontrole, en/of fytosanitair onderzoek, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen
alsmede kwekersrechtelijke- en eventuele andere vergoedingen.
3. De prijzen worden geacht te zijn genoteerd in Euro's.

Art. 3. Overmacht

1. Indien tengevolge van overmacht de levering door verkoper niet kan worden uitgevoerd, dan moet de verkoper de
koper zo spoedig mogelijk omtrent de omstandigheden per fax of per aangetekende brief informeren.
De berichtgeving moet zodanig (tijdig) plaatsvinden dat de koper zo goed mogelijk in staat is zich desgewenst te
verzekeren van een vervangende levering.
2. In het geval levering door overmacht is verhinderd, zijn partijen verplicht tot gezamenlijk overleg over de gevolgen
hiervan, te weten gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel opschorting.
3. Indien levering door overmacht is verhinderd en partijen komen niet binnen redelijke termijn tot een gezamenlijke
keuzebepaling, dan is de verkoper bevoegd de keuze te maken.
In het geval de verkoper kiest voor opschorting, zodanig dat de levering plaatsvindt meer dan 14 dagen na de
oorspronkelijk overeengekomen leverdatum, dan is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de overeenkomst als
ontbonden te beschouwen.
4. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van de verkoper,
waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld
stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen.

Art. 4. Onvoorziene omstandigheden bij koper

1. In geval van onvoorziene omstandigheden - die zo ernstig zijn dat de verkoper, gelet op de eisen van redelijkheid en
billijkheid, niet mag verwachten dat het gesloten koopcontract ongewijzigd in stand blijft - zullen partijen overleggen
over een wijziging van de koopovereenkomst.
2. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na de schriftelijke mededeling van de bedoelde omstandigheden eens
kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich desgewenst tot de rechter wenden.

Art. 5. Levering, transport, annulering

1. Levering wordt geacht plaats te vinden op het moment dat het uitgangsmateriaal feitelijk op de overeengekomen
plaats aan de koper ter beschikking wordt gesteld.
2. Opgegeven levertijden zullen niet te zijn beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Is het laatste niet het geval, dan dient bij niet tijdige levering de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te zijn gesteld,
waarbij de koper aan de verkoper een redelijke termijn zal moeten stellen om alsnog aan zijn verplichtingen te
voldoen.
3. Als tussen verkoper en koper geen afspraken zijn gemaakt, organiseert de verkoper het transport naar beste weten.
4. De kosten van het transport worden de koper in rekening gebracht.
5. Bij annulering van de overeenkomst door de koper is deze terstond 25% van de bruto verkoopwaarde van de te
leveren producten als annuleringsvergoeding verschuldigd.
In het geval dat de desbetreffende producten door bovenbedoelde annulering onverkoopbaar of slechts voor een
lagere prijs verkoopbaar blijken te zijn, is de koper aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en verdere door de
rechter vast te stellen schade.
Op beide partijen rust de plicht de eventuele schade zoveel mogelijk te beperken.
6. Indien de koper besteld uitgangsmateriaal afneemt of wil afnemen na de overeengekomen datum van
inontvangstneming, dan is het risico van een eventueel door langere bewaring optredend kwaliteitsverlies geheel voor
de koper.
Indien na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden
beschouwd, geen afname door de koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van het
uitgangsmateriaal geen andere keuze laat, wordt de order geacht door koper te zijn geannuleerd.
In dat geval is koper gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door de verkoper te lijden schade volgens het
bepaalde in lid 5 van dit artikel.
7. Bovenstaande bepalingen in dit artikel dienen door beide partijen naar redelijkheid en billijkheid te worden
geïnterpreteerd.

Art. 6. Verpakking

1. Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht en wordt niet teruggenomen.
2. Meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal (containers, stapelwagens etc.), die in eigendom blijven
van verkoper, worden eveneens tegen kostprijs in rekening gebracht en dienen schoon en in goede staat te worden
geretourneerd. De kosten van het retourtransport worden de koper in rekening gebracht.
Indien de terugzending echter binnen 30 dagen na factuurdatum geschiedt, vindt creditering plaats van enerzijds de in
rekening gebrachte kosten van het retourtransport en anderzijds de in rekening gebrachte materiaalkosten, eventueel
verminderd met een overeengekomen percentage of bedrag als vergoeding voor het gebruik.
3. De verkoper is gerechtigd de koper voor meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal een
overeengekomen gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke vergoeding afzonderlijk op de factuur wordt
vermeld.

Art. 7. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in
mindering te brengen.
Indien koper gebruik maakt van het recht van opschorting van zijn betalingsverplichting, dan heeft koper de plicht
zekerheid van betaling te verschaffen, totdat duidelijkheid is verkregen omtrent het al dan niet gerechtvaardigd zijn van
de door koper ingediende klacht.
2. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
Alsdan is de verkoper gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de koper in
verzuim is gebleven te voldoen aan de in lid 1 bedoelde betalingsverplichting, waarbij een gedeelte van de maand
voor een gehele maand wordt gerekend.
De verkoper is tevens gerechtigd om bij het in verzuim zijn van de koper het daardoor opgelopen valutakoersverlies in
rekening te brengen.
3. Alle betalingen geschieden ten kantore van de verkoper of door storting of overschrijving op een door de verkoper
aan te wijzen bankrekening.
4. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, komen de daaruit voortvloeiende kosten
voor rekening van de koper.
Dit houdt in dat de in verzuim zijnde koper - onverminderd eventuele proceskosten - terzake van de kosten, veroorzaakt
door zijn in verzuim zijn, schuldig is een direct opeisbare som gelijk aan 15% van het factuurbedrag dan wel de
werkelijke incassokosten.
5. Verkoper behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien door koper vorige leveranties niet binnen
de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper
tengevolge van dit niet leveren.

Art. 8. Klachten

1. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen onmiddellijk na de vaststelling of in elk
geval binnen 72 uur na ontvangst per telefax/telex/telegram of telefoon aan de verkoper te worden gemeld. Elke
klacht moet binnen 8 dagen na ontvangst van de producten door koper per aangetekend schrijven worden bevestigd.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 dienen klachten betreffende onzichtbare gebreken aan het geleverde
uitgangsmateriaal onmiddellijk na constatering ervan aan de koper te worden medegedeeld en in elk geval zodanig
tijdig bij de verkoper per aangetekend schrijven te zijn ingediend dat deze in staat is de juistheid van klachten te (doen)
onderzoeken of - indien mogelijk - het geleverde terug te halen.
3. De klachten dienen tenminste te bevatten:
a. een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;
b. opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat de door verkoper geleverde en door koper
afgekeurde producten identiek zijn.
4. Wanneer geleverde producten krachtens het bepaalde in dit artikel door koper worden afgekeurd en koper en
verkoper het niet dadelijk eens worden over een minnelijke regeling, dan moet de koper een beroep doen op een
onafhankelijke, officieel erkende deskundige, die een expertise-rapport opmaakt. De kosten van het deskundigenadvies
zijn, als de afkeuring gerechtvaardigd is, voor rekening van de verkoper en als zij ongerechtvaardigd is, voor rekening
van de koper. De betreffende kosten moeten in elk geval door de koper worden voorgeschoten.
5. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door koper van
de gehele levering.
6. Op de koper rust de plicht de hoeveelheid van de geleverde partij bij inontvangstneming te (doen) controleren en
een eventueel geconstateerd tekort onmiddellijk na ontvangst van die partij aan verkoper te melden.

Art. 9. Garanties en aansprakelijkheidsbeperking

1. Verkoper waarborgt dat de producten, die op grond van de order geleverd moeten worden, voldoen aan de eisen,
gesteld in de van toepassing zijnde reglementen van de Nederlandse keuringsinstanties die van kracht zijn op het
tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.
Verkoper staat niet in voor de rasechtheid van die producten, die algemeen bekend staan als zijnde terugsportend.
2. Verkoper staat niet in voor groei en bloei van de geleverde producten.
3. De vergoeding door verkoper van de eventueel door koper geleden schade zal niet hoger zijn dan de
factuurwaarde van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, tenzij de koper bewijst dat de schade veroorzaakt
is door opzet of grove schuld van de zijde van verkoper.
4. Aan de koper wordt steeds naar beste weten en kunnen door of namens de verkoper alle verlangde
cultuurinformatie verstrekt, echter zonder enige aansprakelijkheid van verkoper.

Art. 10. Eigendomsovergang en risico

1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel gaan het eigendom van en het risico voor de producten op de koper
over op het moment van levering volgens art. 5 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden.
2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of
daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt verkoper zich het eigendom van de producten voor.
Alsdan gaat het eigendom op de koper over zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper heeft
voldaan.
3. Indien verkoper na het sluiten van de overeenkomst verneemt van omstandigheden, die hem goede grond geven te
vrezen dat koper zijn plicht tot betaling van de koopprijs niet zal nakomen, dan is de verkoper bevoegd om:
a. de levering van de producten uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft of
b. de overeenkomst door opzegging te doen beëindigen indien door koper niet binnen 14 dagen na sommatie
zekerheid tot betaling is verschaft, onverminderd het recht van verkoper om de hierdoor ontstane schade op koper te
verhalen.

Art. 11. Kwekersrechtelijke of contractuele bescherming van originele rassen

1. Uitgangsmateriaal van rassen behorende tot de sierteeltsector, die door in Nederland en/of enig ander land
aangevraagd of verleend kwekersrecht dan wel middels een contractueel kettingbeding zijn beschermd, mag niet voor
vermeerdering of verhandeling worden gebruikt.
2. De aldus beschermde rassen worden door de verkoper aangeduid met 'R' of 'P'.
3. Het geleverde uitgangsmateriaal mag door koper slechts worden gebruikt voor de teelt van snijbloemen en/of
andere gerede sierteeltproducten op het bedrijf van koper.
4. Verkoper is gerechtigd om het bedrijf van koper c.q. de onder diens beheer zijnde percelen, alwaar het door
verkoper geleverde uitgangsmateriaal zich bevindt, te betreden teneinde dat materiaal te bezichtigen c.q. te
beoordelen. Verkoper zal koper tijdig van zijn komst op de hoogte stellen.
5. Het gerede product, afkomstig van het aan de koper geleverde uitgangsmateriaal mag door koper uitsluitend
worden verkocht onder de betreffende (ras)naam en eventuele merknaam.
6. Indien de koper een mutant in het beschermde ras vindt, dan zal hij dit onmiddellijk bij aangetekend schrijven
mededelen aan de houder van het kwekersrecht, hierna te noemen 'winner' en/of aan diens licentiehouder.
7. Op schriftelijk verzoek van de winner zal de koper, binnen een periode van twee maanden na ontvangst van dit
verzoek, beproevingsmateriaal van de mutant aan de winner afstaan. Koper is gerechtigd om het bedrijf van winner
c.q. de onder diens beheer zijnde percelen, alwaar het beproevingsmateriaal is opgeplant, te betreden teneinde dat
materiaal en de opplantomstandigheden te bezichtigen. Koper zal winner tijdig van zijn komst op de hoogte stellen.
8. a. Winner en koper erkennen en aanvaarden elkanders recht van medeëigendom op de mutant.
b. Indien een der partijen/beide partijen de mutant als zelfstandig ras wenst/wensen te exploiteren, is hij/zijn zij
verplicht om het mutant-ras, uit beider naam, zowel nationaal als internationaal te beschermen.
c. De kosten in verband met de verlening en handhaving van het kwekersrecht (inclusief de kosten van onderzoek) en
de opbrengst uit de exploitatie van de mutant (na aftrek van de juiste kosten in verband daarmede) zullen ten laste
komen van en/of ten bate komen aan beide partijen in gelijke mate dan wel in andere, onderling overeengekomen
verhouding.
9. a. Indien de winner dan wel de koper van zijn recht op medeëigendom en het recht op exploitatie van de mutant
afstand wenst te doen, dan dient hij dit schriftelijk aan de andere partij mede te delen. Aan deze laatste moet een optie
worden verleend tot overname van de rechten op de mutant door degene die daarvan afstand doet.
Zulk een optie blijft geldig gedurende een periode van achttien maanden na levering van het beproevingsmateriaal
aan de winner dan wel gedurende een periode van twee maanden indien de bekendmaking van het afstand doen is
gedaan later dan zestien maanden na levering van het betreffende beproevingsmateriaal.
b. Mochten partijen binnen de optieperiode niet tot overeenstemming komen betreffende de voorwaarden waaronder
de rechten van degene, die daarvan afstand doet, worden overgedragen, dan is degene die afstand doet vrij om
derden zijn rechten met betrekking tot de mutant aan te bieden, echter niet tegen een lagere prijs of onder gunstige
condities dan hij aan de optiehouder heeft aangeboden.
10. Deze voorwaarden verhinderen de partijen geenszins om, indien zij dit wensen, een andere overeenkomst te sluiten
ter regeling van hun respectievelijke rechten of belangen ten aanzien van een mutant.

Art. 12. Geschillen

1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het
Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen (ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of
voortvloeiend uit de tussen verkoper en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten, waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de Nederlandse rechter, die
bevoegd is in het gebied waarin de koper is gevestigd.

Art. 13. Slotbepaling

1. Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn
met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden
beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.
maart 1993
LEVERINGSVOORWAARDEN
In afwijking en/of ter aanvulling van de Algemene Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te Delft onder nr. 20595 gelden de volgende bepalingen.
- In overleg met de koper zal circa één week van te voren de exacte datum van aflevering worden bepaald.
- Alle geraniumstekken worden beworteld geleverd in een papieren potje.
- Prijzen zijn inclusief vracht- en verpakkingskosten, uitgezondered buitenlandse kopers, waardoor extra vrachtkosten
zullen worden berekend.
- Wij vestigen uw aandacht op het feit dat gelicenceerde soorten alleen gebruikt mogen worden voor de opkweek van
bloeiende planten en dat vermeerdering van deze soorten in eigen beheer niet is toegestaan.
- Koper verklaart af te zien van het gebruik van gelicenceerde soorten voor vermeerdering.
- N.A.K.T. - en eventuele licentiekosten worden doorberekend.
- De omzetbelasting wordt op de factuur doorberekend.
- Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na aflevering.
Voor elke betaling die later plaatsvindt dan één maand na levering zal 1% per maand extra in rekening worden
gebracht. Bij contante betaling (direct na aflevering van de stekken) wordt 1/2 eurocent per stuk in mindering gebracht.
- Bij afhalen van de stekken is de prijs per stek een eurocent minder.
- Er zal 2% credietbeperking over het factuurbedrag berekend worden.
- Bij het in gebreke blijven van de koper, voor wat betreft betaling, zijn proceskosten en/of incassokosten hieruit
voortvloeiend voor rekening van de koper. Wanneer het bedrag van de factuur nog niet is voldaan, blijven de planten
te allen tijde eigendom van de verkoper.
- Reclames dienen te geschieden binnen acht dagen.
- Verpakking wordt niet teruggenomen.
- Leveringen aan voor ons onbekende kopers worden onder rembours afgezonden.
- Bedrijfsstoringen (overmacht, weersinvloeden of dergelijke omstandigheden) ontheffen ons van iedere verplichting
tot leveren.
- Ofschoon de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, is verkoper niet
aansprakelijk voor eventuele gevolgen van overschrijding daarvan.
- Verkoper is in alle gevallen gerechtigd bestelde soorten door gelijkwaardige of betere soorten te vervangen. Dit na
overleg met de koper.
- Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk. Ook niet terzake van eigen fouten voor een hoger bedrag dan de
netto factuurwaarde van de partij geleverde goederen, waar reclame of schadeclaim direct of indirect mee in verband
staan.